dot dot
AIR AND EARTH article
แอร์ แอนด์ เอิร์ท  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

รายละเอียด และข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันเตรียมธุรกิจการเดินอากาศและภาษา แอร์ แอนด์ เอิร์ท


             สถาบันเตรียมธุรกิจการเดินอากาศและภาษา แอร์ แอนด์ เอิร์ท จัดตั้งขึ้นพร้อมดำเนินการสอน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2544 ตามใบอนุญาตแห่งพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 อนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประเภท โรงเรียนอาชีวศึกษา มาตรา 15 (2) ของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรวิชาที่ได้รับอนุมัติ จากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น ถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และชั้นประกอบอาชีพได้ โดยเริ่มดำเนินเรื่องขออนุญาตจัดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543

             ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ดำเนินขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรและอนุมัติจัดตั้งโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543 ตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

                    1.วิชาเตรียมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

                    2.วิชาเตรียมพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน

                    3.วิชาเตรียมธุรกิจการบิน

                    4.วิชาเตรียมสอบ TOEIC

                    5.วิชาเตรียมการสนทนาภาษาอังกฤษ

                    6.วิชาเตรียมนักบินพาณิชย์

             เนื่องจาก ทางกระทรวงศึกษาธิการไม่มีบุคลากร หรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทางด้านธุรกิจการบินทั้งงานภาคพื้นและบนเครื่อง และโดยที่ไม่เคยมีโรงเรียนประเภทนี้ขออนุญาตอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวมาก่อน ทางกระทรวงศึกษาธิการและทางสถาบันฯ จึงต้องดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ปรับปรุง แก้ไข และเห็นชอบ ร่วมกับบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางอากาศเป็นระยะๆ จนกระทั่งวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ทางการทรวงศึกษาธิการ และกรมการขนส่งทางอากาศ (กรมการบินพาณิชย์) จึงได้อนุมัติให้ทางสถาบันฯ เปิดทำการสอนหลักสูตร วิชาเตรียมธุรกิจการเดินอากาศและภาษา ภายใต้ชื่อสถาบันฯว่า โรงเรียนเตรียมธุรกิจการเดินอากาศและภาษา แอร์ แอนด์ เอิร์ท ซึ่งใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า School of Business Flying and Languages Air and Earth คำว่า “ธุรกิจการเดินอากาศ” ที่ใช้ Business Flying แทน Airlines Business ก็เพราะสถาบันฯ ของเราไม่มีเครื่องบินเป็นของตัวเอง ใช้คำว่า Airlines Business ไม่ได้

              สำหรับหลักสูตรวิชาเตรียมนักบินพาณิชย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษของสถาบันฯนั้น ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบโดยตรง จากกรมการขนส่งทางอากาศ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ในการฝึกอบรมนักบินพาณิชย์ กรมการขนส่งทางอากาศ จะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติการบินเข้าตรวจสอบการฝึกอบรมของสถาบันฯตามใบอนุญาตที่ คค 0507/945 สำนักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ กรมการขนส่งทางอากาศ ลงวันที่ 3 เมษายน 2546

            - สัญญลักษณ์ หรือ Logo ของสถาบันฯ เป็นรูปเงาเครื่องบิน บินขึ้นผ่านตัวอักษร AIR EARTH สีแดง ในฐานสามเหลี่ยม พร้อมตัวอักษร AIR AND EARTH CENTER ดังรูป AIR AND EARTH CENTERความหมาย :เงาเครื่องบิน หมายถึง สัญลักษณ์แทนสายการบินใดๆ ที่นักศึกษาเตรียมสอบเข้า
            -
ตัวหนังสือ AIR EARTH สีแดงในฐานสามเหลี่ยม พร้อมตัวอักษร AIR AND EARTH CENTER  หมายถึง ความรู้ความตั้งใจจากการเรียนสู่ความสำเร็จสูงสุดสีประจำสถาบันฯ คือ สีแดง และสีขาว :

สีแดง      หมายถึง ความสำเร็จจากการเรียน และการทำงาน

สีขาว      หมายถึง ความสามารถของตนเอง

              วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันเตรียมธุรกิจการเดินอากาศและภาษา แอร์ แอนด์ เอิร์ท

              1. เพื่อสอนให้มีความรู้ในเรื่องของงานในหน้าที่เป็นหลัก ทั้งด้านการบริการ จิตวิทยาการบริการบนเครื่องบิน และงานบริการภาคพื้นดินแผนกต่างๆ

              ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญถึงการสอนงานในหน้าที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากนักศึกษาไม่เพียงแต่ต้องสอบแข่งขันเข้าทำงานเฉพาะกับผู้ที่จบมาพร้อมกับตนเท่านั้น หากแต่ต้องสอบแข่งขันกับผู้สมัครที่รู้งานในหน้าที่อย่างดีเยี่ยม มีประสบการณ์ หรือหมดสัญญากับบริษัทการบินที่ตนทำอยู่ ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงต้องเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้เสมอผู้ที่เคยทำงานด้านนี้มาแล้ว เพื่อสอบผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการคัดเลือก

              2. สอน อบรม และแนะนำในเรื่องของบุคลิกภาพ การแต่งกาย การวางตัว มนุษยสัมพันธ์ กริยามารยาทที่ดีของความเป็นพนักงานต้อนรับที่ดี ทั้งบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน ประกอบอยู่ในหลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตร ที่ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการและกรมการขนส่งทางอากาศ ให้เปิดสอนได้

              3. สอนวิชาพื้นฐาน เกี่ยวกับความรู้เรื่องของเครื่องบิน (Basic Aircraft Knowledge) อย่างละเอียด เพื่อผ่านขั้นตอน ในการสอบผ่านทั้งข้อเขียนและการสัมภาษณ์ในสายการบินต่าง ๆ

              เฉพาะหลักสูตรวิชา เตรียมนักบินพาณิชย์นี้ ได้รับอนุมัติเห็นชอบโดยตรง จากกรมการขนส่งทางอากาศ (กรมการบินพาณิชย์) และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Pilot Preparation Course

              4. สอนพื้นฐานทั่วไปของวิชาธุรกิจการบิน ( Airlines Business ) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของงานภาคพื้นดิน และงานบนเครื่องบินที่ต้องเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา

              5. สอนและอบรมผู้ประกอบอาชีพเดิม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอยู่แล้ว แต่ต้องการ หลักการ ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนในการใช้ประกอบวิชาชีพของตน ตามลักษณะงานที่ทำอยู่ เช่น การนำเข้า ส่งออก ตัวแทนผ่านสินค้า ฯลฯ

              6. สอนภาษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสมัครเข้าทำงาน ในส่วนของงานด้านการบริการในสายการบินต่างๆ ผู้เรียนจะต้องเข้าใจถึงความสำคัญในการพูดภาษาอังกฤษ ตลอดจนการใช้ศัพท์ หลักภาษา และไวยกรณ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

              7. เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ความสนใจ ความกระตือรือร้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี ในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

              8. สอน แนะนำ และทบทวนถึงหลักการตอบคำถามทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ตรงประเด็น เกี่ยวเนื่อง และถูกต้องในการเข้าสอบสัมภาษณ์ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ( Air Hostess / Air Steward ) หรือพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน ( Ground Hostess / Traffic Officer ) ของสายการบินแห่งชาติ และสายการบินชั้นนำอย่างมีประสิทธิภาพ

              9. สามารถทำความรู้ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเตรียมสอบเข้าทำงานในอาชีพที่มีพื้นฐานงานด้านบริการ ตามลักษณะงานบริการที่รวมอยู่ในประเภทเดียวกันอย่างมืออาชีพ เช่น งานธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม และเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่
                ประเภท / ระดับการศึกษา / หลักสูตร / สาขาวิชาที่เปิดสอน

           -ประเภท อาชีวศึกษา มาตรา 15 (2)

           -หลักสูตรที่เปิดสอน

              1. หลักสูตร วิชาเตรียมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
                  Cabin Attendant Preparation Course

              2. หลักสูตร วิชาเตรียมพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
                  Ground Operation Preparation Course

              3. หลักสูตร วิชาเตรียมธุรกิจการบิน
                  Airlines Business Preparation Course

              4. หลักสูตร วิชาเตรียมสอบ TOEIC (Test of English for
                 International Communication)
                 Toeic Preparation Course

              5. หลักสูตร วิชาเตรียมการสนทนาภาษาอังกฤษ
                 Conversation Preparation Course

              6. หลักสูตร วิชาเตรียมนักบินพาณิชย์
                 Pilot Preparation Course

   อำนวยการสอนโดย

ดร. ธเนศ ทองหยด (ประธานกรรมการผู้อำนวยการ)

Tanet Tongyod  Ph.D. ( President and Managing Director )

   การศึกษา

- โรงเรียนเซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรา

- โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

- โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา

- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

- มัคคุเทศก์อาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- การจัดการสมัยใหม่สำหรับผู้บริหารระดับสูง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- M.B.A. in Business Admimistration, Villaflores College, Philippines

- D.P.A. in Public Admimistration, Ortanez University, Philippines

- Ph.D. in Public Admimistration, The International University, Missouri, U.S.A.

   การทำงาน

2518– 2519  มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ บริษัท TV . TRAVEL Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร

2519 – 2520 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา

2521 – 2522 ข้าราชการครู กรมสามัญศึกษา ภาควิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนพุทธโสธร  อ.เมือง ฉะเชิงเทรา

2522 – 2532 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2532 – 2546 อาจารย์พิเศษ และวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ ธุรกิจการบิน จิตวิทยาการบริการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

2534 – 2535 ประธานฝ่ายการเงิน พรรคเสรีธรรม และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีธรรม กรุงเทพมหานคร

2535 – 2538 หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับผิดชอบการสอนวิชาธุรกิจการบิน

                       จิตวิทยาการบริการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

2538 – 2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดนุวัชร จำกัด

2541 – 2543 หัวหน้าส่วนงานบริการบนเครื่องบิน (Chief of Inflight Service) บริษัท เอนเจิล แอร์ไลน์ จำกัด

2543 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ และวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อธุรกิจการบิน จิตวิทยาการบริการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

-Director of Inflight Services, OrientThaiAirlines Co., Ltd.

-ประธานกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันเตรียมธุรกิจการเดินอากาศและภาษาแอร์ แอนด์ เอิร์ท

             พร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ด้านงานธุรกิจการเดินอากาศและภาษา จากสายการบินแห่งชาติและสายการบินที่มีชื่อเสียง รวม 22 ท่าน (รายชื่อพร้อมประวัติคณาจารย์ ตามใบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และใบขออนุญาตบรรจุครูโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา มาตรา 15 (2) เลขที่ 1/2546 และ 21/2546 สำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)

              รายชื่อคณาจารย์ทุกท่านของสถาบันฯ ได้รับการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติใบรับรอง UTCA โดย สถาบันเตรียมธุรกิจการเดินอากาศและภาษา แอร์ แอนด์ เอิร์ท ในความควบคุมตรวจสอบของกระทรวงศึกษาธิการ และกรมการขนส่งทางอากาศ 
        
              ใบรับรอง UTCA 3 ระดับ :

      1. UTCA (GOLD) UPPER TWENTY YEARS CERTIFICATE OF CABIN ATTENDANT

      2. UTCA (SILVER) UPPER TEN YEARS CERTIFICATE OF CABIN ATTENDANT

      3. UTCA (BRONZE) UPPER THREE YEARS CERTIFICATE OF CABIN ATTENDANT

               
              แผนผัง สถานที่ และบริเวณที่ตั้งสถาบันฯ
              1. แผนผังแสดงบริเวณและที่ตั้งสถาบันฯ

                แผนผังแสดงบริเวณและที่ตั้งสถาบันฯ

              2. แผนผังบริเวณสถาบันฯ และแผนผังอาคารเรียน / ห้องเรียน 
              

           ระเบียบการ สถาบันเตรียมธุรกิจการเดินอากาศและภาษา แอร์ แอนด์ เอิร์ท

             1. การรับนักเรียน / นักศึกษา

                1.1 อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี

                1.2 เพศหญิง และ เพศชาย

                1.3 พื้นความรู้เดิม มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

                1.4 สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

                1.5 บุคลิกภาพ การแต่งกาย กริยามารยาท ความประพฤติดี

             2. หลักฐานการรับสมัคร

                2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

                2.3 สำเนาวุฒิการศึกษาสุดท้ายที่ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

                2.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป


             3. การจำหน่าย

                3.1 เมื่อเรียนจบหลักสูตร

                3.2 เมื่อลาออก

                3.3 เมื่อตาย

                3.4 เมื่อประพฤติผิดต่อกฎหมายอาญา หรือมีความประพฤติที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน

              4. วิชาที่สอน

                4.1 วิชาเตรียมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
                     Cabin Attendant Preparation Course

                4.2 วิชาเตรียมพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
                     Ground Operation Preparation Course

                4.3 วิชาเตรียมธุรกิจการบิน
                     Airlines Business Preparation Course

                4.4 วิชาเตรียมสอบ TOEIC
                     Toeic Preparation Course

                4.5 วิชาเตรียมการสนทนาภาษาอังกฤษ
                     Conversation Preparation Course

                4.6 วิชาเตรียมนักบินพาณิชย์
                     Pilot Preparation Course

              5. หลักสูตรของโรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติให้ความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ และกรมการขนส่ง
ทางอากาศ

                 5.1 หลักสูตร วิชาเตรียมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

                 5.2 หลักสูตร วิชาเตรียมพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน

                 5.3 หลักสูตร วิชาเตรียมธุรกิจการบิน

                 5.4 หลักสูตร วิชาเตรียมสอบ TOEIC

                 5.5 หลักสูตร วิชาเตรียมการสนทนาภาษาอังกฤษ

                 5.6 หลักสูตร วิชาเตรียมนักบินพาณิชย์

             6. ชั้นเรียน สอนตั้งแต่ชั้นต้น ถึงชั้นประกอบอาชีพได้

             7. เวลาเรียน

                  7.1หลักสูตร วิชาเตรียมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

                      อัตราเวลาเรียน   สอนสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง คิดเป็นสัปดาห์ละ 18 ชั่วโมง เปิดสอน 3 รอบ 
                      รอบละ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ 08.30 น.ถึง 20.30 น. รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 60 ชั่วโมง

                 7.2 หลักสูตร วิชาเตรียมพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
                      อัตราเวลาเรียน   สอนสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง คิดเป็นสัปดาห์ละ 18 ชั่วโมง เปิดสอน 3 รอบ 
                      รอบละ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ 08.30 น.ถึง 20.30 น. รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 60 ชั่วโมง         
                
                 7.3 หลักสูตร วิชาเตรียมธุรกิจการบิน
                      อัตราเวลาเรียน   สอนสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง คิดเป็นสัปดาห์ละ 18 ชั่วโมง เปิดสอน 3 รอบ 
                      รอบละ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ 08.30 น.ถึง 20.30 น. รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 60 ชั่วโมง        

                 7.4 หลักสูตร วิชาเตรียมสอบ TOEIC
                      อัตราเวลาเรียน   สอนสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง คิดเป็นสัปดาห์ละ 18 ชั่วโมง เปิดสอน 3 รอบ 
                      รอบละ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ 08.30 น.ถึง 20.30 น. รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 56 ชั่วโมง

                 7.5 หลักสูตร วิชาเตรียมการสนทนาภาษาอังกฤษ
                      อัตราเวลาเรียน สอนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 3 ชั่วโมง คิดเป็นสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง เปิดสอน 1 รอบ 
                      
รอบละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 09.00 นถึง 12.00 น. รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง

                 7.6 หลักสูตร วิชาเตรียมนักบินพาณิชย์
                      อัตราเวลาเรียน สอนสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง คิดเป็นสัปดาห์ละ 18 ชั่วโมง เปิดสอน 3 รอบ
                      รอบละ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ 08.30 น.ถึง 20.30 น. รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

             8. วันหยุด วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเป็นวันหยุดของโรงเรียน ( ไม่มีการเรียนการสอน )

             9. การทดสอบ และเกณฑ์การตัดสิน

                 9.1 หลักสูตร วิชาเตรียมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
                   1) สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ เป็นร้อยละ 60 : 40
                   2) เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 70

                 9.2 หลักสูตร วิชาเตรียมพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
                   1) สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ เป็นร้อยละ 60 : 40 
                   2) เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 70
 
                 9.3 หลักสูตร วิชาเตรียมธุรกิจการบิน
                   1) สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ เป็นร้อยละ 60 : 40               
                   2) เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 70
 
                 9.4 หลักสูตร วิชาเตรียมสอบ TOEIC
   
                1) สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ เป็นร้อยละ 40 : 60               
                   2) เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 55
 
                 9.5 หลักสูตร วิชาเตรียมการสนทนาภาษาอังกฤษ
                   1) สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ เป็นร้อยละ 40 : 60               
                   2) เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 55
 
                 9.6 หลักสูตร วิชาเตรียมนักบินพาณิชย์
                   1) สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ เป็นร้อยละ 70 : 30               
                   2) เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 80
 
                10. การออกประกาศนียบัตร จะออกให้เมื่อ

                10.1 เรียนจบหลักสูตร

                10.2 สอบผ่านหลักเกณฑ์การตัดสินของโรงเรียนที่กำหนด

                11. การแต่งกาย

                     สุภาพ เรียบร้อย

 *******************

กราบขอบพระคุณ ครู-อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน

รายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมด อัตราค่าลงทะเบียน และเวลาเรียน ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่สถาบันฯ โทร.0-2573-7515 / 0-2573-3767 / 09 9303 0999 เวลา 8.30น. - 20.30น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดHOME

ประวัติการบิน articledot
dot
dot

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.