dot dot
Pilot Preparation Course article

 

หลักสูตรเตรียมนักบินพาณิชย์ รับรองโดยสำนักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ กรมการบินพลเรือน

 

หลักสูตรเตรียมนักบินพาณิชย์( Pilot Preparation Course )

  - หลักสูตรเตรียมนักบินพาณิชย์ รับรองโดยสำนักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ กรมการบินพลเรือน  

โรงเรียนเตรียมธุรกิจการเดินอากาศ และภาษาแอร์ แอนด์ เอิร์ท

SCHOOL OF BUSINESS FLYING AND LANGUAGES AIR AND EARTH

          Air and Earth เป็นโรงเรียนเตรียมธุรกิจการเดินอากาศ และภาษาแห่งแรกและแห่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับความเห็นชอบอนุมัติรับรองหลักสูตรเตรียมธุรกิจการบินในหัวข้อเตรียมนักบินพาณิชย์จากสำนักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ กรมการบินพลเรือน ใบรับรองเลขที่คค0507/856ลงวันที่27มีนาคม2546และใบรับรองครูฝึกภาควิชาการ (GROUND INSTRUCTOR) พร้อมการตรวจสอบการฝึก การเรียน การปฏิบัติการบิน เป็นครั้งคราว เลขที่ คค 0507/945 ลงวันที่ 3 เมษายน 2546 พร้อมกันนี้ Air and Earth ได้จดและแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์หลักสูตรทั้งหมดไว้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 083937 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2547

หลักสูตรเตรียมนักบินพาณิชย์

          อำนวยการสอนโดย ดร.ธเนศ ทองหยด พร้อมทีมครูอาจารย์ที่เป็นนักบินพาณิชย์ทั้งหมด จากสายการบินที่มีชื่อเสียงทั้งไทย และต่างประเทศ รวมทั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากด้านการบินพาณิชย์ ด้านภาษาฯ และด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง

          ครู-คณาจารย์ด้านการบินพาณิชย์ ได้รับใบรับรองครูฝึก จากกรมการบินพลเรือนทุกท่าน

 Course Outline

 1. Pilot Career Opportunity in Aviation Business
 2. Commercial PILOT Selection Processes: Step by Step
 3. Commercial PILOT Characteristics: What Major Airliners Seek for
 4. Working Environment as an Airline Pilot
 5. Systematic and Analytical Calculation Techniques
 6. Basic General Knowledge for Group Written Test: Physics and Mathematics
 7. Basic General Aviation Knowledge
 8. Overview Information for Medical Examination
 9. Interview Tips with Airline Management
10. Aircraft Type Identification and Performance Characteristics
11. Concentrated Aptitude Tests: The Paper Tests
12. Group Discussion: Team Work Exercise
13. Individual Examination: Psychomotor Test
14. Individual Examination: Aviation Psychological Interview
15. Introduction to Flight Simulator Training
16. Building Up Your Situational Awareness from Air Crash Investigation
17. Crew Resource Management
18.
Young Falcon Camp ( Flight Demonstration and Flight Observation )
หัวข้อใน Course Outline ทั้งหมด ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่สมัครสอบ Student Pilot หรือ Qualified Pilot ซึ่งประกอบด้วย
1.หลักสูตรภาควิชาการทั้งหมด                                                                             90          ชั่วโมง
2.การเตรียมทำแบบฝึกหัด ( Group Discussion และ Team Work Exercise )            100         ชั่วโมง
3.Young Falcon Camp   (Flight Demonstration and Flight Observation)             36          ชั่วโมง
 
   เรียนจบรับ Certificates :     1.Commercial Pilot Preparation Certificate
                                                2.Flight Demonstration and Flight Observation Certificate
 
ก่อนจบหลักสูตร มีการเข้า Young Falcon Camp ใน Course ของ Flight Demonstration and Flight Observation โดยให้นักเรียนทุกคน เข้าอบรมสรุปภาควิชาการ เข้า Simulator และ เข้า Full Glass Cockpit Familialize จาก Coperate Jet พร้อมทั้งขึ้นทำการบินจริง รวมเวลา 36 ชั่วโมง ( 2 วัน 1 คืน )
 
ทำไมต้องเรียนที่ Air and Earth ?
 1.โรงเรียนคัดเลือกครูผู้สอน ซึ่งเป็นนักบินพาณิชย์ที่ได้คะแนนโดดเด่น มีความเป็นครูสูง ตลอดจนมีความรู้     ความสามารถ และทักษะเชี่ยวชาญในการสอน หลักสูตรนักบินพาณิชย์เป็นอย่างดี
2.รอบ Performance Characteristics ที่ Concern กับ Professor สอนโดย การยึดบุคลิกเดิมของผู้เรียนเป็นหลัก เติมเต็มเพื่อให้เหมาะกับความเป็นนักบินในบุคลิกนั้นๆ เสริมทักษะในการตอบคำถามอย่างเป็นธรรมชาติ กล้าบอกข้อบกพร่องของลูกศิษย์เพื่อความสำเร็จใน การสอบ
3.โดยเฉลี่ยผู้สอบจาก Air and Earth ประสบความสำเร็จถึง 75 % โดยรุ่นล่าสุดของ Pilot Trainee การบินไทย ลูกศิษย์จาก Air and Earth รับโล่ 2 โล่ โดยสอบได้เป็นที่ 1 ทั้งภาคพื้น และภาคอากาศ เป็นครั้งแรก
4.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัดมหาชน โดยกัปตัน นักบิน หัวหน้าช่าง IM AP Senior Airhostess Senior
 Steward และพนักงานภาคพื้น ให้ความไว้วางใจ ส่งลูกหลานมาเรียนกับเรามากที่สุดในทุกๆรุ่น นอกจากนี้ยังมี Steward จากบริษัทการบินไทย Emirates Airlines ไทยแอร์เอเชีย บางกอกแอร์เวย์ นกแอร์ และโอเรียนท์ไทย มาสมัครเรียนที่ Air and Earth อย่างต่อเนื่อง
5.ค่าเรียนเหมาจ่ายทั้งหมดตลอดชีพที่ 65,000 บาท ขึ้นทำการบินฟรี ที่พัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สถานที่ทำการบิน จะเปลี่ยนไปตามความเหมะสม
6.ลูกศิษย์จาก Air and Earth สามารถกลับมา Brush Up ฟรีทุกครั้ง ที่ต้องการสอบย้ายสายการบิน
7.รับใบ Certificates ผ่านการอบรมทั้งภาควิชาการ ( Commercial Pilot Preparation ) และ
                                                  ภาคปฏิบัติ (Flight Demonstration and Flight Observation)
8.เป็นโรงเรียนทางด้านการบินพาณิชย์ โรงเรียนแรก และโรงเรียนเดียว ที่สำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ และเกียรติบัตร โรงเรียนดีเด่นแห่งประเทศไทย ในเรื่องของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนดีเด่น และเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกมากที่สุด
นักเรียนผู้มีความสนใจ และตั้งใจที่จะเป็นนักบินพาณิชย์ทุกท่านครับ ท่านกำลังก้าวเข้ามาอยู่ในอาชีพที่ต้องการคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆ และมีความสามารถหลายๆด้าน เพราะนอกจากความปลอดภัยต่อชีวิตที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้ของผู้โดยสาร เพื่อนร่วมงาน และตนเอง ซึ่งทุกคนต่างล้วนมีครอบครัวของแต่ละคน อีกทั้งยังต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนชื่อเสียงขององค์กรและประเทศชาติ ความรับผิดชอบของนักบินที่สูงนี้ จึงต้องการผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริงหลายๆด้าน เช่นทักษะการบังคับเครื่องบิน การปฏิบัติตามการบินที่ถูกต้อง มีระเบียบวินัย หมั่นทบทวนและศึกษาความรู้ใหม่ๆสม่ำเสมอ การวางแผนการจัดการเพื่อให้เที่ยวบินปลอดภัย ตรงเวลา ประหยัดน้ำมัน และผู้โดยสารสะดวกสบายตลอดการเดินทาง สามารถสร้างบรรยากาศการทำงานกับผู้อื่นได้ดี ต้องการความรู้ที่แท้จริง ชัดเจนในหลายแขนง ทั้งความรู้เชิงวิชาการ กฎระเบียบข้อบังคับ การที่คนคนหนึ่งจะเป็นนักบินได้ จึงต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจสูง และเมื่อได้เทียบกับการได้เป็นนักบินแล้ว ยิ่งยากมากๆ เมื่อเราต้องสามารถรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ดีอย่างมืออาชีพ ส่วนเรื่องรายได้ สวัสดิการ โอกาสในการเดินทางพบเห็นสถานที่ใหม่ๆหลากหลาย ผู้คนที่ผ่านมาผ่านไปมากมาย บรรยากาศการทำงานที่ไม่เหมือนเดิมทุกเที่ยวบิน ภารกิจการทำงานเสร็จสิ้นเมื่อเที่ยวบินถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย ไม่มีการคั่งค้างของงาน จัดได้ว่าเป็นอีกหลายๆปัจจัยที่ทำให้อาชีพนี้ เป็นอาชีพที่น่าสนใจเป็นอันดับต้นๆ
 
                นักเรียนทุกท่านครับ จงขยัน อดทน ใฝ่รู้ ทำทุกอย่างแข่งกับคะแนนเต็ม ทำคะแนนให้ได้คะแนนเต็ม หรือใกล้ที่สุด ท่านก็จะประสบความสำเร็จในการรับคัดเลือก ท่านพร้อมที่จะมอบความไว้วางใจ เพื่อความสำเร็จของท่าน ดังกล่าวข้างต้น ให้กับทีมงานสอน Air and Earth ของเราหรือยังครับ
 
                                                                                                                โชคดีในการสอบทุกท่านนะครับ
                                                                                                                         ดร.ธเนศ ทองหยด
                                                                                                           President and Managing Director
 
 

 

 

 

 

รายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมด อัตราค่าลงทะเบียน และเวลาเรียน

ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่สถาบันฯ โทร.0-2573-7515 / 0-2573-3767

/ 081-563-3341 เวลา 8.30น. - 20.30น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

*************

 
หลักสูตร นักบินพาณิชย์

ครูวิชาเตรียมนักบินพาณิชย์
หลักสูตรเตรียมนักบินพาณิชย์ (Flight Simulator Practice Program) articledot
dot
dot

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.